Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

90. Διώξεις και αντιμετώπισή τους...

    Στο μεσοδιάστημα αυτό είχε αρχίσει και η δίωξή μου για το θέμα των Ιεχωβάδων, όπως παρακάτω ιστορώ. Το ανεξήγητο μίσος του Πλ. για το πρόσωπό μου, τον οδήγησε στον συμπατριώτη του βουλευτή της αντιπολίτευσης Κων/νο Μπαντουβά ο οποίος με το μένος του αντιπολιτευτού υιοθέτησε σαν αληθή όσα ψεύδη ο χαμερπής Πλ. του ισχυρίσθηκε και κατέθεσε στη Βουλή την παρακάτω ερώτησή του για τον Υ.ΕΘ.Α. Γ.Αβέρωφ:


"ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΗΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

    Έχουν περάσει πέντε μήνες από της κλοπής των όπλων από στρατιωτική Μονάδα Ρεθύμνης, χωρίς να έχει καμμιά πρόοδον η έρευνα και η ανάκριση δια την ανακάλυψη των ενόχων. Εν τω μεταξύ η κοινή γνώμη ανησυχεί έντονα, ενώ παράλληλα κλιμακώνονται οι κλοπές όπλων και αποθρασύνονται οι ζηλωτές της ανωμαλίας.
    Α. Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτάσθε:
    Διατί αφαιρέσατε την σχετική δικογραφία από το Διαρκές Στρατοδικείον Χανίων και την μεταφέρατε στο Στρατοδικείον Αθηνών. Ήσαν οι στρατοδίκες Κρήτης ανεπαρκείς ή ύποπτοι συγκαλύψεως ή υπήρχαν άλλοι λόγοι και ποίοι δια την ενέργειάν σας αυτήν;
    Είναι αλήθεια ότι ο χειριζόμενος σήμερα το θέμα επίτροπος του Δ.Στρατ.Αθηνών Συνταγματάρχης Νικολαΐδης Νικόλαος υπήρξε και ο εισηγητής της αφαιρέσεως της δικογραφίας από το Στρατοδικείον Κρήτης; Γνωρίζετε ότι διαδίδεται ευρέως ότι ευρέθησαν σαφή ίχνη και πειστήρια στον τόπον της κλοπής τα οποία πιθανόν εξηφάνισε ο εν λόγω Συνταγματάρχης, αφού δεν υπάρχουν στη δικογραφία;
    Γνωρίζετε ότι είναι διάχυτη η εντύπωση ότι οι ένοχοι της κλοπής των όπλων είναι γνωστοί, αλλά συγκαλύπτονται και ότι οι προφυλακίσεις στρατιωτών δια παραλείψεις επουσιώδεις και όχι δια την πράξη της κλοπής εγένετο προς εκτόνωση και αποπροσανατολισμό της Κοινής Γνώμης;
    Βάσει ποίων στοιχείων οι στρατηγοί κ.Γκράτσιος και Βορριάς απεδέχθησαν την πρόταση Νικολαΐδη και την εισηγήθησαν στο Υπουργείον;
    Είναι αλήθεια ότι ο Συνταγματάρχης Νικολαΐδης διακατέχεται από αντικοινοβουλευτικόν πνεύμα, που εξεδηλώθη σε πρόσφατη δίκη στην οποίαν σαν επίτροπος είπε ότι η Βουλή ψηφίζει αντισυνταγματικούς κι' ανθελληνικούς νόμους και στη συνέχεια κατεφέρθη κατά της ΕΟΚ;
    Και ότι δια το γεγονός αυτό διενεργείται ΕΔΕ υπό του Στρατηγού Καπελαρά Διευθυντού Πεζικού;
    Είναι αλήθεια ότι απεφασίσατε την μετάθεση του την οποίαν όμως δεν επραγματοποιήσατε τη επεμβάσει ισχυρών υποστηρικτών του και ποίοι είναι αυτοί οι κύριοι; Ή μήπως το επράξατε προς περαιτέρω αποπροσανατολισμόν και σύγχυση;
    Β. Αίτηση καταθέσεως εγγράφων
Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Βουλήν τον φάκελλον του Συνταγματάρχου Νικολαΐδη Νικολάου.
            Ο ερωτών και αιτών Βουλευτής
                (υπογραφή)
            Κώστας Μπαντουβάς
            Βουλευτής ΕΔΗΚ Ηρακλείου

    Αθήνα, 9 05.1979"

    Στην ερώτηση αυτή του Μπαντουβά απάντησε, με εισήγηση του αγνώστου μου ταγματάρχη δικαστικού Χρήστου Μ., ο Αβέρωφ με το παρακάτω έγγραφό του:

"ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΔΝΣΙΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ        
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ               
 Φ. 610/61/Α 671                              Σ. 2904
ΚΟΙΝ.:Στρκον Γραφείον ΥΕΘΑ                    Αθήναι, 22 Μαΐου 1979

ΘΕΜΑ: Δικαστικαί - Διοικητικαί Πράξεις
ΣΧΕΤ.: Π.ΕΡ 4899/406 Α.ΚΕ/9.5.79 Βουλής των Ελλήνων

    Εις απάντησιν του ανωτέρω εγγράφου σας, δια του οποίου μας διεβιβάσθη ερώτησις - αίτησις καταθέσεως εγγράφων- του Βουλευτού κ.Κ.Μπαντουβά, σας γνωρίζομε τα κάτωθι:
    Αι ανακρίσεις δια την αποκάλυψιν των ενόχων της κλοπής όπλων η οποία έλαβε χώρα τη νύκτα της 8/9.2.79 εις το στρατόπεδον "Κουνδουράκη" συνεχίζονται με επιμέλειαν, σχολαστικότητα και μυστικότητα υπό τακτικού ανακριτού του Δ.Σ. Αθηνών, είναι όμως φυσικόν υποθέσεις τέτοιας μορφής να καθυστερούν αφού εξ αντικειμένου παρουσιάζουν σοβαρότατες δυσχέρειες εις την διαλεύκανσίν των.
    Σπουδή εις τον χειρισμόν τέτοιων θεμάτων μπορεί να οδηγήσει προς εσφαλμένας κατευθύνσεις με όλες τις συμπαρομαρτούσες δυσμενείς συνέπειες.
    Παράλληλα διενεργείται ανάκρισις προς βεβαίωσιν τυχόν ποινικών αδικημάτων εκείνων που καθ' οιονδήποτε τρόπον ήσαν επιφορτισμένοι με την φύλαξιν των όπλων ή την φρούρησιν του στρατοπέδου, τούτο δε συμβαίνει όχι δι' "εκτόνωση" και "αποπροσανατολισμό" της κοινής γνώμης, ως ο ερωτών κ.συνάδελφος υποστηρίζει, αλλά διότι τούτο προβλέπεται από ρητές διατάξεις της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας και επιβάλλεται από τις αρχές της Γενικής και Ειδικής Προλήψεως.
    Η παραπομπή της υποθέσεως εις την αρμοδιότητα του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών διετάχθη δυνάμει του άρθρου 261 παρ.1 του Στρ.Ποινικού Κώδικος επειδή κατόπιν εισηγήσεως των υπευθύνων και αρμοδίων οργάνων του στρατεύματος επείσθην ότι τούτο υπαγόρευε η σοβαρότης του θέματος και η ανάγκη να εκδικασθή η υπόθεσις από στρατοδίκες με βαθμόν και πείραν εγγυωμένην ασφαλήν απόφανσιν.
    Οι πληροφορίες του κ. Συναδέλφου ότι ενδεχομένως ο Συνταγματάρχης Νικολαΐδης να εξηφάνισε στοιχεία από την δικογραφίαν είναι ανυπόστατες, και άν όντως διαδίδονται μόνο από εμπάθεια ωρισμένων προσώπων προς τον Αξιωματικόν αυτόν μπορεί τούτο να συμβαίνει, διότι:
    Η ανάκρισις είναι μυστική και συνεπώς ουδείς άλλος πλην των χειριζομένων υπεύθυνα την υπόθεσιν δικαστικών οργάνων επιτρέπεται να γνωρίζει τι περιέχει η δικογραφία.
    Η ανάκρισις ενεργείται από ειδικόν ανακριτήν του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών ο οποίος και, κατά Νόμον, έχει ακεραίαν την ανακριτικήν εξουσίαν. Ο Συνταγματάρχης Νικολαΐδης, ως Επίτροπος του Στρατοδικείου τούτου δύναται απλώς να ενημερούται, να παρίσταται κατά την ενέργειαν πάσης ανακριτικής πράξεως και, χωρίς να επεμβαίνει εις το έργον του Ανακριτού, να υποβάλη οιασδήποτε προτάσεις ήθελε κρίνει αναγκαίας (Σ.Π.Κ. 309 παρ.1), συνεπώς και εξ αντικειμένου καθίσταται αδύνατος η προσθαφαίρεσις στοιχείων εις την δικογραφίαν από μέρους του Επιτρόπου.
    Δια τα φερόμενα ως λεχθέντα υπό του ανωτέρω Συνταγματάρχου από την Επιτροπικήν έδραν περί ανθελληνικών Νόμων κ.λπ. διέταξα Ένορκον Διοικητικήν Εξέτασιν και παραπομπή εν συνεχεία του θέματος εις το κατά Νόμον αρμόδιον Συμβούλιον εξ Αναθεωρητών (Ανωτάτων Δικαστικών).
    Αι πληροφορίαι του κ. Συναδέλφου ότι δήθεν απεφάσισα την μετάθεσιν του Συνταγματάρχου Νικολαΐδη την οποίαν εν συνεχεία δεν επραγματοποίησα, δεν είναι αληθείς, τούτο δε προκύπτει και από ιδιόγραφον σημείωσιν μου επί του εγγράφου του σχετικού φακέλλου.
    Η κατάθεσις ατομικών φακέλλων Αξιωματικών εις την Βουλήν δεν ενδείκνυται διότι οι φάκελλοι αυτοί περιέχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία εμπιστευτικού περιεχομένου η δημοσία κοινολόγησις των οποίων θα έθετε εις κίνδυνον στρατιωτικά μυστικά (άρθρον 92 παρ.2. Κανονισμού Βουλής). Ο αιτών την κατάθεσιν κ. Βουλευτήν δύναται, εφ' όσον επιθυμεί, να λάβη γνώσιν του φακέλλου εις το Γραφείον μου.

                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ"

    Επειδή προέβλεπα ότι δεν μπορούσα να τα βάλω με τους ασπάλακες αποφάσισα μια και καλή να τους θέσω εκτός μάχης. Και ιδού πως:
    Ο πεθερός της κόρης μου Σοφίας, Νικ.Μ., κρητικός την καταγωγή, συνεδέετο με τον Μπαντουβά. Έτσι μέσω αυτού, έκλεισα ένα ραντεβού με αυτόν στο σπίτι της θυγατέρας μου. Συνεπής σ' αυτό ήρθε ο Μπαντουβάς και παρουσία του Μ.  ανέπτυξα προς αυτόν την έναντί μου συμπεριφορά του Πλ. και Σια, και τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων των Ιεχωβάδων και της κλοπής του οπλισμού από το Ρέθυμνο, με την επωδό μου ότι αν νομίζει την μέχρι τότε υπηρεσιακή μου απόδοση ως αντίθετη στην ιδιότητά μου ως αξιωματικού ας συνεχίσει το διασυρμό μου στη Βουλή.
     Από τότε έπαυσε να πιστεύει τον πληροφοριοδότη του Πλ. Και όχι μόνον αυτό αλλά και δύο χρόνια αργότερα, όταν αποστρατεύτηκα ως υποστράτηγος καταφέρθηκε κατά του Αβέρωφ για την αποστρατεία μου την οποία απέδωσε στη συγκάλυψη της καταγγελίας μου για τα οικόπεδα του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι (εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" της 16.9.81).Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου